Autortiesības

SIA “Ausma Media” informē, ka Tutas Lapsa ir reģistrēta kā dizainparaugs ar reģistrācijas numuru D15 751. Saskaņā ar Dizainparaugu likuma 8.pantu reģistrēti tiek tiesiski aizsargāti, turklāt, aizsardzība, tiek attiecināta uz “kopiespaidu”. Dizainparauga raksturojošās īpatnības ir, it īpaši, līnijas, apveids un forma, atsevišķos gadījumos arī krāsu salikums, ja tas piešķir dizainparauga individuālo raksturu.

Attiecībā uz Tutas Lapsu dizainparauga raksturojošās īpatnības ir forma un apveids, kā arī krāsu salikums (noteicoši – tieši krāsu salikums, nevis krāsu izvēle), kā arī dizainparauga elementu savstarpējās proporcijas un izvietojums.

Paskaidrojam, ka nebūtu atzīstams, ka krāsu, materiālu vai nebūtiska proporciju nomaiņa padara izstrādājumu par citu dizainparaugu ar citu kopiespaidu, turklāt attiecībā uz konkrēto izstrādājumu, citu lapsu dizainparaugu izvēlei nav objektīvu tehnisku / amatniecisku ierobežojumu – tādējādi secināms, ka atbilstoši Dizainparaugu likuma 6.panta un 8.panta regulējumam, Tutas Lapsas dizainparaugs tiek aizsargāts un jebkādu citu līdzīgu lapsu izgatavošana, pat veicot nelielas izmaiņas vai izmantojot citu krāsu / materiālu salikumu, ja tā nerāda citādu kopiespaidu, uzskatāma par reģistrēta dizainparauga tiesiskās aizsardzības pārkāpumu. Ar reģistrētajiem dizainparaugiem ir iespējams iepazīties LR Patentu Valdes mājas lapā.

Atbilstoši Dizainparaugu likuma 12.panta otrajai daļai, Dizainparauga īpašniekam ir izņēmuma tiesības izmantot dizainparaugu un aizliegt to izmantot jebkurai citai personai. Par dizainparauga izmantošanu it īpaši uzskata tāda izstrādājuma izgatavošanu, kurā dizainparaugs īstenots vai iekļauts, kā arī šāda izstrādājuma piedāvāšanu pārdošanai, importu, eksportu, lietošanu, citāda veida izplatīšanu tirgū un uzglabāšanu minētajiem nolūkiem.

No minētā izriet, ka “Tutas Lapsas” dizainparaugu, kas reģistrēts ar numuru D15 751, kā arī tam līdzīgu produkciju, kas nerada atšķirīgu kopiespaidu, ir pieļaujams izmantot tikai ar dizainparauga īpašnieka vai tā pilnvarotas personas atļauju.

Bez iepriekš minētās atļaujas saņemšanas, saskaņā ar Dizainparaugu likuma 54.pantu dizainparauga īpašniekam ir tiesības vērsties Valsts policijā un personai, kas ir pārkāpusi dizainparauga tiesisko aizsardzību, var tikt piemērota Dizainparaugu likuma 53.pantā noteiktā administratīvā atbildība, kā arī dizainparauga īpašnieks ir tiesīgs pieprasīt zaudējumu atlīdzību par dizainparauga nelikumīgu izmantošanu.

Aicinām respektēt dizainparauga īpašnieka intelektuālā darba ieguldījumu un, vēloties izmantot dizainparaugu, par šādām iespējām sazināties ar mums pa e-pasta adresi: info@ausma.lv

Tāpat vēršam uzmanību uz to, ka mājas lapas un tajā esošie SIA “Ausma Media” izstrādātie objekti ir SIA “Ausma Media” intelektuālais īpašums arī bez atsevišķas reģistrācijas, līdz ar to, tos izmantot var tikai ar SIA “Ausma Media” iepriekšēju atļauju